Σεβαστουπόλεως 114-116, Ερ. Σταυρός, Αθήνα  |   2106924115 (+φαξ)  |   6944571888  |   gregtopo@otenet.gr

Greek English French German Italian Spanish

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Το Γραφείο μου αναλαμβάνει τη σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων κατάλληλων για :

» επισύναψη σε κάθε είδους Συμβολαιογραφική Πράξη (μεταβίβαση, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, δωρεά, σύσταση οριζόντιων / κάθετων ιδιοκτησιών μετά του σχετικού πίνακα κατανομής χιλιοστών, διανομή ακινήτων κλπ)
» έκδοση Άδειας Δόμησης.
» έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (π.χ .περίφραξη)
» έκδοση Βεβαίωσης Οικοδομησιμότητας πριν την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης
» σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης
» σύνταξη διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής (άγνωστος ιδιοκτήτης, λάθος εμβαδού κλπ)
» τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση νέων ορίων οικοπέδων μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής
» σύνταξη πράξης αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας ή προσκύρωσης τμημάτων όμορων οικοπέδων ή τακτοποίησης για την απόκτηση εμβαδού ή προσώπου αρτιότητας
» τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με την άρση της επιβληθείσας απαλλοτρίωσης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης
» την υποβολή ένστασης σε εκπονούμενη Πολεοδομική Μελέτη λόγω προτεινόμενης ρυμοτόμησης για δημιουργία χώρου πρασίνου, παιδικής χαράς, αθλοπαιδειών, σχολείου κλπ
» τη διανομή / κατάτμηση ακινήτων σε άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα / γήπεδα
» για τον εντοπισμό ακινήτων από στοιχεία τίτλων ιδιοκτησίας και παλαιότερα μη εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα
» υποβολή στο αρμόδιο Δασαρχείο για την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού (περιλαμβάνει απόσπασμα χάρτη Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και ορθοφωτοχάρτη)
» την υποβολή ένστασης σε αναρτημένο Δασικό Χάρτη
» τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων και χωρικών μεταβολών εγγραφών Εθνικού Κτηματολογίου (Κτηματογραφικό Διάγραμμα σύμφωνα με οδηγίες Κτηματολογίου)
» τον καθορισμό οριογραμμών Αιγιαλού & Παραλίας (περιλαμβάνει ισοϋψείς καμπύλες)
» τη σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων & Πραγματογνωμοσυνών (ή Αντικρούσεων) για δικαστική χρήση

Όλα τα Τοπογραφικά Διαγράμματα συντάσσονται εξαρτημένα από το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87 και έχουν υψομετρική αναφορά στη μέση στάθμη θάλασσας, πληρούν δε όλες τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και εγκυκλίους του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Για την εξάρτηση χρησιμοποιείται τριπλόσυχνος δέκτης Δορυφορικού Εντοπισμού Θέσης (G.P.S.) της Leica Geosystems Ελβετίας με καταγραφή συχνοτήτων L1 & L2 του συστήματος GNSS (GPS & GLONASS), οριζοντιογραφικής ακρίβειας σε RTK 10mm+1ppm.

Για την αποτύπωση χρησιμοποιείται σύγχρονος εξοπλισμός και συγκεκριμένα Γεωδαιτικός Σταθμός της Leica Geosystems Ελβετίας ακρίβειας μέτρησης γωνιών 10cc και αποστάσεων 2mm+2ppmS.

Μελέτες Φωτοερμηνείας

» Ανεύρεση των διαθέσιμων Αεροφωτογραφιών κατάλληλης χρονολογίας και κλίμακας για τη σύνταξη μελέτης Φωτοερμηνείας, μέσω κατάλληλου Φωτογραμμετρικού σταθμού, για δικαστική χρήση, απόδειξη ύπαρξης αυθαιρέτου, εξακρίβωση καταπάτησης κλπ.
» Σύνταξη Φωτογραμμετρικών Διαγραμμάτων & Ορθοφωτοχαρτών.
» ανεύρεση Ορθοφωτοχαρτών Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης (πρώην Υπουργείο Γεωργίας) και ΕΚΧΑ Α.Ε. (πρώην ΟΚΧΕ)

Έρευνες σε υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου φορέα

» Ανεύρεση φακέλων Οικοδομικών Αδειών ακόμα και όταν δεν είναι γνωστός ο αριθμός
» Διερεύνηση θεμάτων Πολεοδομικής Νομοθεσίας μέσω της συνδρομητικής βάσης δεδομένων της Δομικής Ενημερωσης και των κατά τόπους αρμόδιων Υπηρεσιών Δόμησης
» Ανεύρεση επικυρωμένων αντιγράφων ρυμοτομικών σχεδίων από το αρχείο του ΥΠΕΚΑ, του Οργανισμού Αθήνας κλπ
» Έρευνα στο αρχείο της Δ/νσης Κτηματογραφήσεων & Απαλλοτριώσεων για την ανεύρεση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων ιδιοκτησιών που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή Εθνικών Οδών κλπ
» Ανεύρεση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων ιδιοκτησιών που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών
» Εξακρίβωση των χρήσεων γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου για τη διασφάλιση της επενδυτικής και οικοδομικής του αξιοποίησης / εκμετάλλευσης
» Ανεύρεση Διανομών πρώην Υπουργείου Γεωργίας για τον εντοπισμό κληροτεμαχίων

Άδειες Δόμησης (Οικοδομικές Άδειες)

» Άδεια δόμησης για την ανέγερση κτηρίων, αποθηκών, κλπ
» Άδεια δόμησης προσθήκης (καθ’ ύψος ή / και κατ’ επέκταση) σε υπάρχον νόμιμο κτήριο
» Άδεια κατεδάφισης
» Άδειες λειτουργίας καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
» Άδεια αλλαγής χρήσης (π.χ. από κατοικία σε κατάστημα)
» Άδεια Εργασιών μικρής κλίμακας (π.χ. περίφραξη, περιτοίχιση, κοπή δένδρων, κατασκευή πέργκολας, εσωτερικές διαρρυθμίσεις κλπ)
» Ανασύνταξη φακέλων απωλεσθέντων Οικοδομικών Αδειών

Οικοδομικά έργα

» Ισοϋψείς καμπύλες – Ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου εδάφους για οποιαδήποτε Αρχιτεκτονική μελέτη
» Ογκομέτρηση χωματουργικών εργασιών και παρακολούθηση της εξέλιξής τους
» Χάραξη υποστηλωμάτων / θεμελίωσης κτηρίων
» Λεπτομερής αρχιτεκτονική αποτύπωση κατόψεων, όψεων και τομών κτηριών, ακόμα και διατηρητέων, μνημείων κλπ (χρησιμοποείται ειδικός γεωδαιτικός σταθμός χωρίς χρήση κατάφωτου αλλά δέσμης laser)
» Παρακολούθηση μικρομετακινήσεων τεχνικών έργων

Βυθομετρικές εργασίες

» Βυθομέτρηση αγκυροβολίων δεξαμενόπλοιων, χώρων κατασκευής αλιευτικών καταφυγίων κλπ με τη συνδυασμένη χρήση ειδικού ηχοβολιστικού συστήματος και G.P.S.

Συγκοινωνιακές Μελέτες - Μελέτες Οδοποιίας

» Συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές μελέτες
» Σύνταξη Μηκοτομών και Διατομών οδών

Το Γραφείο


Το γραφείο μου διακρίνεται για την υπεύθυνη και έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που αναλαμβάνει, τη διεξοδική ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων κάθε εργασίας σε συνδυασμό με τις ανάγκες του πελάτη και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε λογικά επίπεδα αμοιβών προσδοκώντας σε μακροχρόνια συνεργασία.


Δείτε περισσότερα

Βιογραφικό


Γεννήθηκα στην Αθήνα το έτος 1962. Αποφοίτησα από το Κολλέγιο Αθηνών το έτος 1981. Σπούδασα στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  αποκτώντας το δίπλωμά μου το έτος 1986. Είμαι μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Πανελληνίου Συνδέσμου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από το έτος 1987.


Δείτε περισσότερα

Υπηρεσίες


Το Γραφείο μου αναλαμβάνει τη σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων κατάλληλων για: επισύναψη σε κάθε είδους Συμβολαιογραφική Πράξη (μεταβίβαση, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, δωρεά, σύσταση οριζόντιων / κάθετων ιδιοκτησιών μετά του σχετικού πίνακα κατανομής χιλιοστών, διανομή ακινήτων κλπ).


Δείτε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και των παραδιδόμενων στοιχείων μελέτης

 2106924115

 6944571888

 Σεβαστουπόλεως 114-116, Ερ. Σταυρός, Αθήνα

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Χάρτης - Φόρμα Επικοινωνίας

Αποδοχή Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων για την παροχή των υπηρεσιών του, για να βεβαιωθούμε ότι η ιστοσελίδα είναι φιλική προς το χρήστη και την λειτουργικότητα της.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies